VÄRBAME!

Seoses kasvava tööde mahuga võtab Hendrikson & Ko tööle:

Juhtiva keskkonnaeksperdi, kelle töö sisuks on keskkonnamõju hindamiste (KMH) ja ruumiliste planeeringute keskkonnamõju strateegiliste hindamiste (KSH) ekspertrühma juhtimine, mõju hindamiste koostamine, projektijuhtimine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eksperdi või spetsialisti, kelle töö sisuks on strateegiliste planeerimis- ja arengudokumentide (nagu riiklikud arengukavad, koostöö- ja rahastusprogrammid jm) keskkonnamõju strateegiliste hindamiste koostamine, projektijuhtimine.

Keskkonnaspetsialisti välisõhu saasteainete heitkoguste hindamise valdkonnas, kelle töö sisuks on erinevate ettevõtete (nt katlamajad, kütuseterminalid, prügilad, mitmesugused tööstusettevõtted jne) välisõhku suunatavate saasteainete heitkoguste hinnangute koostamine (saasteainete heitkoguste arvutuste ja hajumisarvutuste koostamine, arvutusmetoodikate otsimine ja/või vajadusel väljatöötamine), sh keskkonnalubade ning keskkonnakomplekslubade taotluste koostamine.