Veeökosüsteemide konsultatsioonid Tagasi >>

Veekaitse valdkonnas pakub Hendrikson & Ko koostöös paljude ekspertide ja organisatsioonidega laiaulatuslikku teenust veemajanduskavade, uuringute, eksperthinnangute, vee erikasutuslubade ja muud veeökosüsteemi konsultatsiooni valdkonda kuuluva näol. Detailsete tehniliste lahenduste väljatöötamisel oleme teinud koostööd mitmete nimekate inseneribüroodega nii Eestis kui kaugemal. Nii valdkonna- kui kliendipõhiselt võib veekaitse teenused jagada kahte suuremasse rühma: veekogud ning veeökosüsteemid kui loodusväärtus ning vee kui väärtusliku loodusvara kasutamine ja kaitse. Pakume järgmisi veekaitse-alaseid teenused:

Veeökosüsteemi konsultatsioon:

  • Veemajanduskava ja nende alushinnangute-inventuuride koostamine;
  • Veekogude seisundi (jõgede-järvede veekvaliteet ja vee-elustik) uuringud ja seisundihinnangud;
  • Veekogude paisutamisega seotud uuringud ja hinnangud (nt paisude ja paisjärvede seisundi hinnangud, kalapääsude kavandamine ja mõjuhinnangud, vee erikasutuslubade taotlused);
  • Veekogude hoolduse ja korrashoiu alased konsultatsioonid (nt veekogude saneerimine, loodusliku veerežiimi taastamine, mõjuhinnangud);
  • Veekogudega seonduvate kaitseväärtuste kaitseplaneerimisega seotud konsultatsioonid (nt kaitsekorralduskavade koostamine).

Lisaks:

  • Merealade planeerimine;
  • Merega piirneva taristu planeerimine/ projekteerimine ja KSH/KMH (näiteks sadamad, terminalid, tuulikupargid).