Veekasutuse ja veemajanduse konsultatsioon Tagasi >>

Veekaitse valdkonnas pakub Hendrikson & Ko koostöös paljude ekspertide ja organisatsioonidega laiaulatuslikku teenust veemajanduskava, uuringute, eksperthinnangu, vee erikasutusluoa ja muu taolise näol. Detailsete tehniliste lahenduste väljatöötamisel oleme teinud koostööd mitmete nimekate inseneribüroodega nii Eestis kui kaugemal. Nii valdkonna- kui kliendipõhiselt võib veekaitse teenused jagada kahte suuremasse rühma: veekogud ning veeökosüsteemid kui loodusväärtus ning vee kui väärtusliku loodusvara kasutamine ja kaitse. Pakume järgmisi veekaitse-alaseid teenused:

Veekasutuse ja veemajandusega seotud konsultatsioonid:

 • Olmesfäär
  • Hinnang kasutatavale ressursile majapidamise, asumi või omavalituse tasemel (nt konsultatsioonid teemadel kust vett saab, missuguse kvaliteediga, millised on veevarud, kas veeressurssi planeeritavateks arenguteks jätkub);
  • Reoveekäitlusega seotud konsultatsioonid (nt konsultatsioonid teemadel reoveeteke ja ärajuhtimine, reoveekäitlus, sh reoveekäitluse konkreetsed tehnilised lahendused ja projekteerimine koostöös projekteerijaga).
 • Tööstussfäär
  • Veeressursi kättesaadavus – põhjaveeressurss, pinnaveevõtt;
  • Veekasutus tootmisprotsessides, PVT veekasutuse ja –heite osad;
  • Ohtlike ainete kasutus ja heide;
  • Tööstusreovee käitlemine (eelpuhastid, reoveepuhastid), sademevee heide.
  • Veekaitse osa tööstusobjektide KMH-des/KSH-des
  • Detailsete tehniliste lahenduste (projekti tasemel) väljatöötamine koostöös projekteerijaga.
 • Põllumajandus – konsultatsioonid teemadel veevõtt ja veevaru, heitveekäitlus, sõnnikukäitlus, väetamine jne.
  • Kalamajandus kui põllumajanduse haru – keskkonnamõju hindamised-hinnagud, (vee)ressursi olemasolu ja kvaliteedi hinnangud, reostuskoormuse hinnangud, vee erikasutuslubade koostamine.
 • Veekogu kui heitveesuubla – hinnangud reostusallika (reovee, sademevee, jääksoojuse) mõjule veekogu või põhjavee seisundile, reostusallikate tuvastamine valgalal ja valgala reostuskoormuste analüüs.
  • Sademevee teke ja ärajuhtimine, sademevee käitluse võimalused.
 • Veekogude kasutamine energia-allikana (hüdroenergeetika, maasoojus) – ressursi olemasolu hinnangud, keskkonnakaitsest tulenevad piirangud ressursi kasutusele.

Veeökosüsteemidega seonduvad konsultatsioonid:

 • Veemajanduskavade ja nende alushinnangute-inventuuride koostamine;
 • Veekogude seisundi (jõgede-järvede veekvaliteet ja vee-elustik) uuringud ja seisundihinnangud;
 • Veekogude paisutamisega seotud uuringud ja hinnangud (nt paisude ja paisjärvede seisundi hinnangud, kalapääsude kavandamine ja mõjuhinnangud, vee erikasutuslubade taotlused);
 • Veekogude hoolduse ja korrashoiu alased konsultatsioonid (nt veekogude saneerimine, loodusliku veerežiimi taastamine, mõjuhinnangud);
 • Veekogudega seonduvate kaitseväärtuste kaitseplaneerimisega seotud konsultatsioonid (nt kaitsekorralduskavade koostamine).

Lisaks:

 • Merealade planeerimine;
 • Merega piirneva taristu planeerimine/ projekteerimine ja KSH/ KMH (näiteks sadamad, terminalid, tuulikupargid).