Transpordi valdkonda suunavate strateegiliste dokumentide (arengukavad, strateegiad) konsultatsioon ja mõjuhindamine Tagasi >>

Hendrikson & Ko eesmärgiks on säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide (strateegiad, arengukavad jm) koostamisse ja elluviimisesse, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.

Transpordialased mõjuhindamised:

  • (Üleriigilise) Transpordi arengukava 2014-2020 KSH; 2012-2013
  • Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 KSH; 2010-2011
  • Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava KSH; 2008-2011
Kontaktisik(ud):