Taimkatte inventuurid (geobotaanilised analüüsid) Tagasi >>

Taimestiku väliuuringute ja inventuuride koostamine toimub kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide juhtimisel ja keerulisematel juhtudel vastava eriala teadlaste osalusel. Tulemuseks on lisaks uuringutele ka kaitseväärtuste riskihinnangud (sh geobotaanilised ja dendroloogilised hinnangud), mis on oluliseks sisendiks mõju hindamisele ja kaitse korraldamisele.

Taimkatte ülevaate (geobotaanilise analüüsi) eesmärgiks on:

 • Kirjeldada alal esinevaid taimkondi, määrata kasvukohatüübid, elupaigatüübid, kooslused
 • Täpsustada haruldaste ja kaitsealuste taimeliikide leidumist, nende populatsioonide piire ning seisundit
 • Täpsustada elupaigatüüpide piire ja esinduslikkust
 • Anda hinnang ala looduskaitselisele väärtusele
 • Anda hinnang kavandatava tegevuse võimalikule mõjule

Referentsid:

Riiklik tasand, looduskaitse:

 • Nõmmnelgi kaitse tegevuskava koostamine. Tellija: Keskkonnaministeerium; 2011
 • Karedahambase osja, kollase käokinga, kuninga kuuskjala, mägi-kadakkaera, nõmmloa, pisilina, püsiksannika, püstkiviriku ja villtulika kaitse tegevuskava koostamine. Tellija: Keskkonnaministeerium; 2011-2013

Eksperthinnangud ja uuringud:

 • Kikepera harjutusvälja taluvuskoormuse hindamine. Tellija: Kaitseministeerium; 2011
 • Nursipalu harjutusvälja taluvuskoormuse hindamine. Tellija: Kaitseministeerium; 2011
 • Taimkatte uuring Suur-Pakri saarel. Tellija: AS Eesti Energia; 2012
 • Loo-otsa vaatetorni katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnakonsultatsioon. Tellija: K-Projekt AS; 2012

Dendroloogilised hinnangud:

 • Pirita linnaosas asuva Regati pst 1, 3, 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Tellija: AS Tallinna Olümpiaspordikeskus; 2010
 • Narva mnt 150 ja lähiümbruse dendroloogiline ülevaade ja hinnang. Tellija: AS Paip; 2011
 • Ehitajate tee 140 kinnistu detailplaneeringu eskiisi dendroloogiaalane konsultatsioon. Arco Transport AS; 2011

Taimkatte ülevaated:

 • Harku valla Vääna-Jõesuu Kogeli kinnistu taimkatte ülevaade. Tellija: Pille-Triin Urb; 2012

Keskkonnamõju hindamine (KSH):

 • Pakri saarte üldplaneeringu KSH. Tellija: Paldiski linnavalitsus; 2007-2008
 • Viljandi järve ümbruse tervikliku arendamise kava KSH. Tellija: Viljandi linnavalitsus; 2008-2009
 • Soomra kruusakarjääris kaevandamise KSH. Tellija: OÜ Soomramaa; 2011
Kontaktisik(ud):