Riskianalüüsid Tagasi >>

Riskianalüüs on protsess, milles defineeritakse ja analüüsitakse potentsiaalsete looduslike ja inimtegevuse poolt tekitatud ebasoovitavate sündmuste põhjuseid ning nende poolt kaasa toodud tagajärgi.

Ohtlikes ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetes on õnnetuste ennetamiseks ning minimeerimiseks võetud tarvitusele erinevad abinõud, mille üle vastava valdkonna järelevalveasutused teostavad regulaarset kontrolli. Selle vaatamata ei saa täielikult välistada õnnetuse toimumise võimalust. Sellistes ettevõtetes võib ohtlike kemikaalide olemasolu ja käitlus kaasa tuua raskeid tagajärgi ning omada märkimisväärset mõju ka väljaspool ettevõtte territooriumi.

Sellest tulenevalt on oluline teadvustada ning hinnata tegevusest tulenevaid riske nende regulaarse ja süsteemse analüüsimise – riskianalüüsi teel. Samuti võimaldab riskianalüüs tõsta avalikkuse ja ohustatud aladel viibivate inimeste teadlikkust võimalikust ohust ja arvestada potentsiaalse ohuga maa-ala planeerimisel ohtlike ettevõtete ümbruses.

Muuhulgas viime läbi järgmisi töid:

 • Riskianalüüsi teostamine
  (ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõttele)
  – koostöös ettevõttega konkreetse riskianalüüsi koostamiseks parima meetodi valimine (kvalitatiivne, kvantitatiivne, poolkvantitatiivne), sh ohtude identifitseerimise meetodi (HAZOP, PPA vms) ning riskimaatriksi valik
  – ohtude väljaselgitamine ning nendest lähtuvate võimalike õnnetusstsenaariumite uurimine ja kirjeldus
  – õnnetuste toimumise tõenäosuse ning tagajärgede raskuse ja ulatuse hinnang ja kirjeldus. Õnnetuse tagajärgede hindamisel tuuakse välja mõju inimeste elule ja tervisele, varale, keskkonnale ning elutähtsa teenuse toimepidevusele
  – riskimaatriksi põhjal riskide hindamine, riskiklassi määramine ja riskide järjestamine
  – õnnetusest lähtuvate ohualade väljaselgitamine ning ohualasse jäävate ohustatud objektide tuvastamine
  – kasutusel olevate või planeeritavate ohutusmeetmete (tehnilised kontrollid, koolitused, dubleerivad süsteemid, seire, jne) analüüs

Protsessi tulemusena valmib kompleksne riskianalüüs, milles on kaardistatud ja hinnatud ettevõttes tekkida võivad riskid. Riskanalüüsi tulemuste põhjal saab ettevõte võtta vastu otsuseid, kui oluline on risk organisatsiooni/asutuse jaoks, kas see vajab käsitlemist/maandamist (ohuallika kõrvaldamist, leevandamist, kindlustamist) või ollakse valmis seda aktsepteerima ja selle tagajärgedega toime tulema. Riskianalüüsi tulemused on aluseks hädaolukorra lahendamise plaani, ohutuse tagamise süsteemi ja ohutusaruande koostamisel.

 • Ohualade ulatuse väljaselgitamine ja ohualasse jäävate objektide tuvastamine
  – Lähtuvalt ettevõttes kasutatavast kemikaalist ja käitlemise viisist teostatakse ohualade leidmiseks arvutused USA Keskkonnakaitse Agentuuri poolt koostatud vabatarkvaraga ALOHA ja/või Sisekaitseakadeemias professor Andres Talvari ja Urmas Paejärve poolt välja töötatud Exceli rakendusega (vedelkütuste puhul). ALOHA võimaldab leida konkreetse aine ja mahuti õnnetusel juhtunud plahvatuse või gaasipilve ohuala. Viidatud Exceli rakendust on võimalik kasutada tulekahjupuhuse soojuskiirguse intensiivsuse arvutamiseks vedelkemikaalide põlengul
  – Ohualasse jäävate ettevõtete, asutuste ja muude oluliste objektide (elamupiirkonnad, liiklusmagistraalid, rahvarohked paigad) tuvastamine. Sh tuuakse vastavalt arvutustele välja ohtlikul, väga ohtlikul ja eriti ohtlikul alal paiknevad objektid.
 • Riskianalüüs üld- ja detailplaneeringute osana
  Vastavalt kemikaaliseadusele tuleb kohaliku omavalitsuse üksusel arvestada suurõnnetuse ohuga ettevõttest lähtuva riskiga üld- ja detailplaneeringute koostamisel ja kehtestamisel ning ehituslubade väljastamisel.
  Arvestamine on seejuures vajalik
  1. Uue suurõnnetuse ohuga ettevõtte planeerimisel
  2. Olemasolevas suurõnnetuse ohuga ettevõttes muudatuste planeerimisel
  3. Olemasoleva suurõnnetuse ohuga ettevõtte ümbruse planeerimisel

Hendrikson & Ko teostab perspektiivse suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskide hindamist mahus, mida võimaldab teha olemasolev informatsioon kavandatava objekti kohta. Sh tuuakse välja potentsiaalsed tüüpõnnetused, nende esinemise tõenäosus ja tagajärgede raskus ning kavandatavad meetmed riskide maandamiseks.

Töö hulka kuulub ohualade ulatuse leidmine ja ohualasse jäävate objektide tuvastamine.

 • Riskianalüüs keskkonnakompleksloa osana
  Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus kohustab kompleksloa taotluse ühe osana esitama õnnetuste vältimise süsteemi kirjelduse. (Juhul kui kompleksluba taotleb ohtliku või suurohuga ettevõte, tuleb esitada kemikaaliseadusest lähtuv riskianalüüs koos muude kohustuslike dokumentidega).
  Kompleksloa õnnetuste vältimise süsteemi kirjeldus sisaldab:
  – Ettevõttes toimuvate tüüpõnnetuste tuvastamist ja kirjeldamist, nende esinemise tõenäosuse ja tagajärje hindamist ning meetmeid nende maandamiseks.

Referentsid:

 • Stivterminali riskianalüüsi kaasajastamine; 2012-2013
 • Alexela terminali kavandatava laienduse riskide hindamine (Projekt: Alexela terminali laienduse KSH); 2011–2013
 • Paljassaare tee 30 (AS Paljassaare Kalatööstus) ammoniaagilekke ohualade analüüs (Projekt: Paljassaare tee 18, 20, 24, 24a, 26a, 28, 28c, 28e, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32b, 32c, 32d DP KSH); 2013
 • Paldiski Tsingipada AS riskianalüüsi teostamine (Projekt: Paldiski Tehnoparki rajatava kuumtsinkimistehasega seotud tööd: keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalide koostamine ja riskianalüüsi koostamine); 2008-2009
Kontaktisik(ud):