Reovee käitlemise analüüs Tagasi >>

Reoveepuhasti valimine

Üksikmajapidamistes ja väketootmisettevõtetes, mis ei jää reoveekogumisalale, soovitakse olme reovee käitlemine lahendada sageli kinnistu piires. Selleks on väga erinevaid võimalusi, kuid sobivaima lahenduse valikul tuleb arvestada looduskaitseliste tingimustega, võttes sealjuures arvesse kehtivast seadusandlusest tulenevaid piiranguid. Sobivaima puhastusseadme valikul tuleb arvestada prognoositavate reovee koguste ja reostuskoormusega. Heitvee pinnasesse immutamise võimalikkus sõltub muuhulgas pinnakatte paksusest, selle mineraalsest koostisest ja piirkonna põhjavee kaitstusest.

Reovee nõuetekohane käitlemine

Hendrikson & Ko pakub teenusena reovee käitlemise analüüsi, aidates kliendil leida sobivaim lahendus tekkiva reovee nõuetekohaseks käitlemiseks. Töö vormiks on üldjuhul planeeritava/projekteeritava lahenduse sobivust analüüsiv eksperthinnang, kus tuuakse välja olulised keskkonnakaitselised aspektid, millega tuleb puhastusseadme tüübi ning imbväljaku asukohavalikul arvestada.

Teenuse sihtgrupp on eelkõige eraisikud, kes soovivad leida sobivaima lahenduse üksikmajapidamises (eramajas, suvilas) tekkiva olmereovee käitlemiseks, aga ka väikeettevõtjad, kelle huviks on leida sobivaim lahendus tootmisterritooriumil tekkiva reovee nõuetele vastavaks käitlemiseks ning ärajuhtimiseks.