Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi kaardistamine Tagasi >>

Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi kaardistamine

Uue planeerimisseaduse § 75-ga sätestatatud üldplaneeringu ülesannete loetelus on muuhulgas nimetatud ranna ja kalda ehituskeeluvööndi (EKV) suurendamine ja vähendamine, mis on varasemalt lahendatud valdavalt detailplaneeringute raames. Täna esineb olukord, kus mitmetel omavalitsustel ei ole selget ülevaadet haldusalas olevate veekogude kehtivast EKV ulatusest, kuna kehtiva üldplaneeringu kaardile ei ole EKV piiri kantud ning hilisemate EKV muudatusotsust sisaldavate detailplaneeringute informatsiooni ei ole ühtsesse registrisse koondatud. Teadaolevalt on keskkonnaregistrisse kantud EKV informatiivse väärtusega ja ei vasta sageli tegelikule olukorrale.

Hendrikson & Ko pakub teenusena ranna ja kalda EKV kaardistamist ja EKV muudatusettepanekute analüüsi. Kaardistamisel täpsustatakse EKV lähtejoon, võttes sealjuures arvesse korduva üleujutusega ala piire ranna aladel ja suure üleujutusohuga siseveekogudel. Üleujutuspiirkondasid täpsustatakse vajadusel olemasolevate hüdroloogiliste ja mullastiku andmete alusel. Veekogu kõrgveepiir arvutatakse Maa-ameti 5m DEM GeoTIFF kõrgusmudeli alusel. Lähtejoonest tulenevalt arvutatakse ehituskeeluvööndi ulatus looduskaitse-seadusega sätestatud korras ning korrigeeritakse tulenevalt EKV-d muutvat otsust sisaldavate kehtestatud detailplaneeringute alusel.

Teenuse sihtgrupp on kohalikud omavalitsused, kes on uuendamas või tahavad uuendada üldplaneeringut. Kehtiva ehituskeeluvööndi täpsustamine lubab kohalikel omavalitsustel efektiivsemalt planeerida maakasutust veekogudega piirnevatel aladel ning tagada seeläbi professionaalsem planeerimine.