Planeeringute ja arengukavade keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Tagasi >>

Üldplaneeringu koostamisel on kohustuslik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamisel ning üldplaneeringu ja selle teemaplaneeringu muutmisel tuleb (eel)hinnata KSH läbiviimise vajalikkust.

Planeeringute ja arengudokumentide keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel käsitleme keskkonda laiapõhjaliselt, analüüsides lisaks looduskeskkonnale ka sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele keskkonnale avalduvaid mõjusid. Selline lähenemine võimaldab otsustajal paremini aru saada, millised on kavandatu elluviimisega tekkivad mõjud kogu planeeringualal ning erinevaid eluvaldkondi läbivalt.

Meie KSH juhteksperdid vastavad KeHJS-is sätestatud juhteksperdi
pädevusnõuetele.

Keskkonnamõju hindamisest on pikem ülevaade siin.

Kontaktisik(ud):