Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneeringu olemasolul või selle koostamise kohustuse korral on detailplaneering ka ehitusprojekti koostamise aluseks. Planeeringu koostamise korraldaja on kohalik omavalitsus.

Detailplaneeringute koostamine on Hendrikson & Ko üks pikaajalisemaid teenuseid. Detailplaneeringute osakonda juhib Jaanus Aavik, assistent on Malle Alvela. Tallinna kontoris töötavad Evely Ehrpas, Liina Ollema ja Nadja Bruk; Tartus Liisi Ventsel ja Merlin Kalle.

Teostame erineva iseloomuga detailplaneeringuid üle Eesti:

 • tööstus-, äri- ja elamupiirkonnad
 • logistika ja tuulepargid
 • miljööväärtuslikud- ja puhkealad
 • lennuväljad, sadamad jm.

Detailplaneeringute sisukust saame tõsta liikuvusanalüüsiga, mis aitab planeeringuga kavandatavat siduda piirkonna säästva liikuvuse praktika ja kavadega, alates rattaliiklusest kuni ühistranspordini.

Tellides detailplaneeringu koostamise professionaalidelt, saavutad sujuva protsessi

Detailplaneeringu vajadus

Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus. Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ning vajaduse korral avalikes veekogudes kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitiste planeerimiseks. Detailplaneeringu olemasolul või selle koostamise kohustuse korral on detailplaneering ka ehitusprojekti koostamise aluseks.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus. Eestis juurdunud praktika kohaselt koostavad detailplaneeringuid valdavalt konsultatsioonifirmade, milliste hulka kuulub ka Hendrikson & Ko, planeerijad. Detailplaneeringu koostamine ja klientide nõustamine on Hendrikson & Ko üks põhitegevusaladest. Konsultandina pakume planeerimisalast teenust alates nõustamisest kuni valmis lahendusteni – nii detailplaneering Tallinnas kui ka mujal Eestis saab professionaalselt koostatud.

Detailplaneeringu koostamine

Hendrikson & Ko planeerijad teevad erineva iseloomuga detailplaneeringuid üle Eesti, sh tööstus-, äri- ja elamupiirkonnad, tööstus-, logistika ja tuulepargid, miljööväärtuslikud- ja puhkealad, lennuväljad, sadamad jm. Kõik detailplaneeringu koostamised on meile samavõrra tähtsad, olgu need suure- või väikesemahulised. Planeeringulahenduse väljatöötamisel teeme eelnevalt põhjaliku analüüsi, koostame selle põhjal vajalikud planeeringudokumendid ja juhime kogu protsessi parima lahenduse leidmisel. Hendrikson & Ko-s tehtud detailplaneeringute nimekirja lühike väljavõte annab ülevaate meie tööpõllust igas Eesti piirkonnas.

Näiteid senistest töödest:

 • Alexela Terminali mahutipargi laienduse detailplaneering Paldiskis
 • Ebavere biogaasijaama detailplaneering
 • Imavere koostootmisjaama detailplaneering
 • Jõgeva linnas Suur tn 91 kinnistu detailplaneering
 • Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa äri- ja ühiskondlike hoonete detailplaneering
 • Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Põhja ja Lõuna mikrorajoonide detailplaneering
 • Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Tammiku – Vana Ahtme kergliiklustee maa-ala detailplaneering
 • Narva linnas Joaoru detailplaneering
 • Narva-Jõesuu linnas Vana tn kinnistu ja piirneva reformimata riigimaa detailplaneering
 • Nehatu Logistikapargi detailplaneering
 • Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneering
 • Paides AS E-Piim uue piimatehase kompleksi detailplaneering
 • Paldiski LNG kaiosa detailplaneering
 • Paldiski Põhjasadama laienduse detailplaneering
 • Puiatu kompressorjaama detailplaneering
 • Põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneering
 • Pärnus keskranna laiendamise detailplaneering
 • Pärnus Rail Baltic reisijate raudteejaama detailplaneering
 • Saarde vallas tuuleparkide detailplaneeringud
 • Sillamäel Pavlovi 1 maa-ala detailplaneering
 • Sirgala harjutusvälja teeninduskeskuse maa-ala detailplaneering
 • Tallinnas Tatari tn 6a ja Tatari tn 8//Sakala tn 22 detailplaneering
 • Tallinnas Tööstuse tn 54 detailplaneering
 • Tallinnas Vilmsi tn 54 detailplaneering
 • Tartu kaugjahutusjaama detailplaneering
 • Tartus J. Kuperjanovi tn 8 detailplaneering
 • Viljandis uue haigla ja tervisekeskuse detailplaneering

Professionaalsed planeerijad

Hendrikson & Ko detailplaneeringute osakonna planeerijatel on erialane pädevus ja töökogemus. Tänu pidevale firmasisesele koostööle üldplaneerijate, keskkonnaekspertide ja kartograafidega suudame lahendada kõige erinevamaid planeeringute koostamisel tekkida võivaid probleeme.

Pikaajalise töökogemuse tulemusel tunneme hästi menetlemise korraldamise aspekte. Hendrikson & Ko-l on esindused nii Tallinnas kui Tartus, kus töötavad kogemustega spetsialistid. Ruumilise planeerija kutsetunnistusega Merlin Kalle ja Liisi Ventsel Tartus ning Tallinnas planeerijad Nadja Bruk, Evely Ehrpas ja Liina Ollema.

Konsultandi roll detailplaneeringu protsessis

Detailplaneeringu koostamine toimub etapiti, mille käigus Hendrikson & Ko konsultandina tutvub planeeringuala asukohaga kohapeal, vaatab läbi vajaliku dokumentatsiooni ning teeb tekstilise kui graafilise analüüsi. Analüüsi tulemusi arvestades algab planeeringulahenduse koostamine.

Planeeringulahendus, mis koosneb seletuskirjast, joonistest ja vajalikest skeemidest komplekteeritakse ning esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele ülevaatamiseks. Koostöös omavalitsuse, huvitatud isiku, asjasse puutuvate ametkondade ja planeeringuala naabrite vt isikutega tehakse vajadusel planeeringulahenduses korrigeerimised. Sellele järgnevad konsultandi tegevused detailplaneeringu vastuvõtmise ja kehtestamiseni.

Detailplaneeringu koostamise hind

Detailplaneeringu koostamise maksumus sõltub väga paljudest asjaoludest, alates koostamise eesmärgi vastavusest üldplaneeringule ja võimalike kitsenduste ulatusest kuni kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuseni. Hendrikson & Ko hinnapakkumise koostamisel analüüsib läbi kõik vajalikud ja võimalikud tegevused, sh tutvub üldplaneeringu jm arvestamisele kuuluva dokumentatsiooniga. Põhjaliku hinnapakkumise alusel on kliendil võimalik saada ülevaade töö mahust ja ajalisest kulust. Sõltuvalt töö sisust, antakse pakkumise koostamisel ka soovitusi optimaalse tegevuse läbiviimiseks, mis hoiaks kokku kliendi aega ja raha.

Detailplaneeringu tellimine

Meie planeerimis-spetsialistid teevad kvaliteetse töö ja tagavad Teile sujuva protsessi. Hinnapäringud saatke palun aadressile hendrikson@hendrikson.ee. Detailplaneeringute osakonna assistent koorideneerib päringutele vastamise.