Natura hindamine Tagasi >>

Natura hindamine on kavade ja projektidega kaasneva mõju hindamine loodusdirektiivi ja linnudirektiivi alusel kaitstavatele liikidele ja nende direktiivide alusel moodustatud vastavatele Natura loodus- ja linnualadele. Natura hindamise põhimõtted on kirjeldatud loodusdirektiivi (92/43/EN) artikli 6 lõigetes (3) ja (4).

Eesti KeHJS seadusest tulenevalt viiakse Natura hindamine läbi keskkonnamõju hindamise menetluse raames KMH/KSH aruande koostamise etapis.

Natura hindamisel on hindamise fookus kitsas ehk mõju tuleb hinnata üksnes ala kaitse-eesmärkidele. Natura hindamise tulemusena peab otsustaja olema veendunud, et tegevusloa andmise või kava kehtestamisega ei kahjustata Natura 2000 võrgustiku ala ega võrgustiku sidusust. Natura hindamine tuleb läbi viia alati, kui objektiivse teabe põhjal pole välistatud, et kavandatav tegevus võib eraldi või koos muude kavade või projektidega kahjustada Natura-ala kaitse eesmärki.

Natura-hindamise protsessi on vaja kaasata peamiselt kahte tüüpi eksperte: neid, kes teavad Natura-hindamise läbiviimise nõudeid ja neid, kes tunnevad liike ja kooslusi ning oskavad prognoosida muutusi nende seisundis lähtudes erinevatest kavandatava tegevuse mõjudest.

Hendrikson & Ko kollektiivi kuuluvad ka botaanik ja zooloog, kes on kaasatud liigi ja koosluste kaasnevate mõjude prognoosimisel ja hindamise. Vastavalt ala kaitse-eesmärkidele kaasatakse hindamise töögruppi täiendavaid eriala eksperte.

Natura hindamise teenust on võimalik pakkuda nii täismahus, kui ka selle üksikute etappidena.

Natura-eelhindamine

(läbiviimine eraldiseisva dokumendina või KMH/KSH eelhindamise osana)

Natura-eelhindamine (screening, sõelumine, eelhinnang) on protseduur, mis aitab otsustada, kas kavandatava tegevuse või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimine võib Natura 2000 ala kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele ja elupaigatüüpidele mõju avaldada. Eelhindamise eesmärgiks on välja selgitada ja kindlaks teha projekti või kava võimalik mõju Natura 2000 alale ning hinnata, kas tegemist on tõenäoliselt olulise mõjuga või mõju ei ole välistatud.

 • Natura-eelhindamine on KMH/KSH eelhindamise üks osa (KeHJS § 6 lg 3 p 41 ja § 33 lg 1 p 4) ja juhul kui KMH/KSH mentluse algatamist tuleb kaaluda (KeHJS § 6 lg 2) ja otsuse tegemiseks tuleb anda eelhinnang lähtudes KeHJS § 6 lg 3, kuulub selle juurde ka Natura-eelhindamise läbiviimine.
 • Kui KMH või KSH on kohustuslik, algatatakse tulenevalt KeHJS’ist KMH ja KSH menetlus selle vajadust põhjendamata (KeHJS § 6 lg 2 kohast eelhinnangut ei koostata). Natura-hindamise vajalikkuse üle tuleb sellisel juhul otsustada hiljemalt KMH/KSH programmi koostamise käigus.

KMH/KSH menetluse algatamise üle kaalumisel viib Natura-eelhindamise läbi Otsustaja. Otsustaja võib Natura-eelhindamise koostamise tellida ka keskkonnamõju hindamise eksperdilt.

Natura-hindamise käigus võib osutuda vajalikuks täiendavate alade inventeerimise vajadus. Hendrikson&Ko teostabgeobotaanilisi inventuure ehk taimede, taimestiku inventeerimisi.

Natura asjakohane hindamine

Kui eelhindamine jätab vähimaidki kahtlusi kaasnevate negatiivsete mõjude kohta, tuleb läbi viia asjakohane hindamine – Eestis KeHJS alusel KMH või KSH menetluse käigus.

Asjakohase hindamise eesmärgiks on eelhindamise käigus tuvastatud tõenäoliselt olulise negatiivse mõju Natura-ala(de)le detailne hindamine lähtudes ala kaitse-eesmärkidest, struktuurist ja funktsioonist ning tagada Natura-ala kaitse-eesmärkide saavutamine kavandatavast tegevusest hoolimata. Samuti leevendavate meetmete väljatöötamine, mis peavad tagama Natura-ala kaitse-eesmärkide saavutamise.

Asjakohane hindamine toimub KeHJS järgi KMH/KSH aruande koostamise etapis. Natura-hindamise tulemused tuuakse KMH või KSH aruandes välja eraldiseisva osana.

Natura-hindamise käigus võib osutuda vajalikuks täiendavate alade inventeerimise vajadus. Hendrikson & Ko teostab geobotaanilisi inventuure ehk taimede, taimestiku inventeerimisi.

Referentsid

 • Limandu maaparanduse eksperthinng 07/2012-08/2012
 • Tornimäe detailplaneeringu eelhinnang 05/2012-05/2012
 • Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegiline hindamine 03/2011-01/2012
 • Kuusalu vallas Tapurla külas Liivapealse kinnistu Natura hindamine 05/2011-05/2011
 • „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020″ keskkonnamõju strateegilise hindamine 04/2010-12/2010
 • Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine 08/2008-01/2012
 • Rapla maakonna kergliikluse teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine 10/2010-12/2010
 • Harju maakonna kergliikluse teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine 10/2010-12/2010
 • Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Rukkisaare III maaüksuse detailplaneeringu Natura 2000 eksperthinnang 07/2009-08/2009
 • Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering “E20 Jõhvi–Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine” – keskkonnamõju strateegiline hindamine 06/2009
 • Teemaplaneering maantee E67 (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamiseks – keskkonnamõju strateegiline hindamine 10/2009 – 06/2014
 • Häädemeeste vallas Orajõe külas asuv Vanaveski kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine 07/2008-08/2009
 • Ihaste tee kergliiklustee ehituse keskkonnamõju hindamine 03/2007–10/2008
 • Laeva vallas, Kärevere külas Kalda maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine 09/2006–10/2008

Metoodilise tööna osales Hendrikson & Ko ekspert MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu (KeMÜ) ja Keskkonnaameti koostöös koostatava uue Natura hindamise juhendmaterjali koostamisel „Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 aluselrakendamisel Eestis”.