Mürauuringud, sh müra modelleerimine, mürakaardid Tagasi >>

Keskkonnamüra on seotud paljude arendustegevuste ja olukordadega. Hendrikson & Ko teeb väga erinevaid müraalaseid uuringuid (modelleerimine eritarkvaraga, eksperthinnangute koostamine, mõõtmiste korraldamine jne):

Muu hulgas teeme järgmisi töid:

 • Strateegilised mürakaardid ja müra vähendamise tegevuskavad – koostatakse kõrge liikluskoormusega maanteede ning suuremate linnade kohta;
 • Suurte infrastruktuuriobjektide mürauuringud (nt KSH või KMH raames) – maanteed, lennuväljad, tuuleelektrijaamad, autospordirajad, tööstusobjektid;
 • Detailplaneeringute mürahinnangud koos mürakaartide ning müraprognoosiga, muu hulgas esitatakse müratase hoonete fassaadil;
 • Erineva suurusega arendusprojektide ja planeeringute mürauuringud;
 • Konsultatsioonid (sh müraalast seadusandlust puudutavad nõuanded);
 • Vibratsiooni hinnangud.

Keskkonnamüra modelleerimine, strateegiliste ja lokaalsete mürakaartide koostamine

Hendrikson & Ko koostab strateegilisi (Euroopa Liidu nõuetele vastavaid) ja ka lokaalseid mürakaarte, kasutades selleks tunnustatud keskkonnamüra modelleerimise tarkvarapakette. Modelleerime väga erinevaid müraallikaid, kasutades igale allikale kohandatud modelleerimistarkvara:

 • Liiklus- ja tööstusmüra, samuti autospordi, kaevanduste- ning militaarmüra leviku modelleerimiseks kasutame keskkonnamüra modelleerimise spetsiaaltarkvara SoundPLAN (Braunstein+Berndt GmbH);
 • Lennuliikluse müra modelleerimiseks kasutatakse tarkvarapaketti Integrated Noise Model (USA Federal Aviation Administration);
 • Tuulikuparkidest lähtuva mõju prognoosimiseks ja mürakaartide koostamiseks kasutatakse tuulikuparkide disaini ja mõjude prognoosimise spetsiaaltarkvara WindPRO (EMD International A/S Denmark). Lisaks koostame tuulikuparkidest lähtuva varjutamise hinnanguid koos modelleerimisega ning kavandatavate tuulikuparkide visualiseeringuid (fotomontaaž).

Modelleeritud tulemusi esitatakse vastavalt konkreetse töö nõudmistele ja praktilistele vajadustele:

 • Arvutuslikud müratasemed müratundlikel aladel nii ekvivalentne müratase LpAeq (dB) päeval (7.00-23.00) ja öösel (23.00-7.00) kui ka maksimaalne müratase LpAmax (dB);
 • Graafiline mürakaart (mürakontuurid);
 • Müratasemete erinevuskaardid: hetkesituatsioon vs prognoos tulevikuks ja/või hetkeolukord vs mürabarjääri (müratõkkesein, muldvall) rajamise järgne olukord;
 • Kolmemõõtmelised (3D) mürakaardid sobival kujul, nt  3D mürakaart ortofotol.

Mürakaartide ja eksperthinnangute koostamisel lähtume järgnevatest normdokumentidest:

 • EÜ direktiiv 2002/49/EC;
 • Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 – “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”;
 • Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määrus nr 87 – “Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded”;
 • Välisõhu kaitse seadus;
 • Muud EV seadusandlikud dokumendid ja standardid.

Näited erinevatest mürakaartidest

Linnastute strateegilised mürakaardid ja linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise raames koostatavad mürakaardid:

Linnastu mürakaart 2D
Linnastu mürakaart 2D
Linnastu mürakaart 3D
Linnastu mürakaart 3D
Linnastu mürakaart 3D ortofotol
Linnastu mürakaart 3D ortofotol

Detailplaneeringutele koostatava müraekspertiisi mürakaardid, mürakaartidel on eraldi kujutatud ka müratase hoonete fassaadil:

Näide 1
Näide 1
Näide 2
Näide 2

Maanteede strateegilised mürakaardid ja teeprojektide keskkonnamõju hindamise raames koostatavad mürakaardid:

Näide 1
Näide 1
Näide 2
Näide 2
Näide 3
Näide 3

Tuulikuparkide planeerimise raames koostatavad mürakaardid:

Näide tuulikupargist
Näide tuulikupargist

Ralli- ja motospordiradade planeerimisel koostatavad mürakaardid:

Näide motoringrajast
Näide motoringrajast

Kavandavate või olemasolevate lennujaamade mürakaardid:

Lennujaama mürakaart
Näide lennuväljast

Kaevanduste keskkonnamõju hindamise raames koostatavad mürakaardid:

Näide kaevandusest
Näide kaevandusest

Referentsid:

 • Rail Baltic 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute müra modelleerimine, 2013–…
 • Tallinna lennujaama mürakaartide koostamine, 2015
 • Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava, 2012–2013
 • Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart, 2011–2012
 • Kristiine linnaosa üldplaneeringu KSH (kogu linnaosa hõlmav mürakaart), 2011–2012
 • Loo II lubjakivikarjäärist kaevandamise KMH, 2010–2012
 • Tugimaantee nr 23 Rakvere-Haljala eelprojekti keskkonnamõju hindamine, 2008–2009
 • Rae valla ringi kinnistu ja selle lähiala üldplaneeringu olulise ruumilise mõjuga objekti (motoringraja) asukohavaliku teemaplaneering, 2007–2008
 • Varja (Lüganuse vald) tuulikupargi teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, 2007
 • Purtse (Lüganuse ja Sonda vald) tuulikupargi teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, 2007-...
 • Viljandi linna üldplaneeringu KSH (koostati ülelinnaline mürakaart), 2007–2008
 • T5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Paide-Mäo lõigu km 91,5-94,5 ja Paide ringtee lõigu km 87,8–91,5 eelprojekti KMH, 2007–2008
 • Tartu ümbersõidu ja Tartu-Elva teelõigu rekonstrueerimise eelprojekti keskkonnamõju hindamine, 2006–2008
 • Välisõhu strateegiline mürakaart maanteelõikudes, milliste liiklussagedus ületab 6 miljonit sõidukit aastas, 2007
 • Ämari sõjaväelennuvälja detailplaneeringu KSH, 2006–2007
 • Ühtekuuluvusfondi projekt Narva 50 MW tuulepark, 2006–2007
 • Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekt keskkonnamõjude hindamine, 2006–2007
 • E 20 (T 1) Tallinn - Narva maantee Valgejõe - Rõmeda lõik, Tehnilise projekti KMH, 2006–2007
 • Tartu lennuvälja rekonstrueerimise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, 2006–2007

Rahvusvahelised projektid:

 • Envision Energy tuulikupark Rootsis, 2013 (Envision Energy International, konfidentsiaalne)
 • Vartinoja wind park, 2011 (Envision Energy International, konfidentsiaalne)
 • Traffic noise modeling of motorway M2 (The Junction of Lipjan up to Hani I Elezit), 2009–2010
 • Traffic noise modeling of Route 7 Motorway (Section 8 (5.3 km) and Section 9 (8.6 km)) in Kosovo, 2011–2012
 • Varessäikä (Siikajoki) tuulikupargi keskkonnaalane konsultatsioon, Soome, 2010
 • Mäkelänkangas tuulikupargi keskkonnaalane konsultatsioon, Soome, 2010–2011
 • Kotka ja Kotkansaari tuulikuparkide keskkonnaalane konsultatsioon, Soome, 2010–2011
 • Vartinoja tuulikupargi keskkonnaalane konsultatsioon, Soome, 2010–2012
Kontaktisik(ud):