Maastiku- ja linnaruumi analüüsid Tagasi >>

Koostame maastikuanalüüse ja linnaruumi analüüse detailplaneeringute, teeprojektide, keskkonnamõju hindamise jms tarbeks ning iseseisva tööna. Analüüsi meetod oleneb konkreetsest projektist. Peamiselt käsitletakse geoloogiat, hüdrogeoloogiat, geomorfoloogiat, kliimat, maavarasid, loodusvarasid, taimkatet (dendroloogiline või geobotaniline inventuur). Tuuakse välja kaitstavad loodusobjektid (kui on). Olulist osa mängib piirkonna ajalugu (ehitised, mälestised, maakasutus jm). Analüüsi käigus käsitletakse ka tajutavaid ja visuaalseid objekte ning alasid (kompaktsed alad, servad, mustrid, maamärgid vm erilised või domineerivad objektid, joonobjektid, vaated, mürad, lõhnad jne). Hindame kavandatava tegevuse sobivust olemasolevasse keskkonda ja kavandatava tegevuse mõjusid ümbritsevale keskkonnale. Linnaruumi analüüs toimub vajadusel koostöös arhitektidega. Analüüsile tuginedes teeme soovi korral hoonestusettepaneku või koostame arhitektuurse eskiisi, mis võib olla aluseks ka detailplaneeringu koostamisel.

Analüüside illustreerimiseks koostame ka 3D (maastiku)mudeleid.

Kontaktisik(ud):