Loataotluste koostamine Tagasi >>

Väga paljud ettevõtted vajavad erinevaid keskkonnalubasid: kompleksluba (ehk IPPC-luba), vee erikasutusluba, välisõhu saasteluba või jäätmeluba. Hendrikson & Ko pakub tuge loataotluste ning lähteolukorra aruande (LOA) koostamisel – keskkonnadokumentatsiooni täiendamine loataotluse koostamise näol on Hendrikson & Ko keskkonnakorralduse osakonna tööstuse suuna üheks põhitegevuseks.

Kompleksloa taotluse koostamine

Keskkonnakompleksluba ehk  IPPC-luba (Integrated Pollution Prevention and Control) taotlevad suure keskkonnamõjuga ettevõtted. Kompleksluba eeldab parima võimaliku tehnika (PVT) kasutamist ja Hendrikson & Ko pakub tuge parima võimaliku tehnika taseme määramise.

Välisõhu saasteloa taotluse koostamine

Välisõhu saasteloa taotluse lahutamatu osa on saasteallika(te)st välisõhku  eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt ehk LHK projekt. Hendrikson & Ko spetsialistidelt saab tuge nii LHK projekti koostamisel kui välisõhu saasteloa taotlemisel.

Vee erikasutusloa taotluse koostamine

Vee erikasutusloa taotluse koostamisel nõustame nii taotluse koostamise kui edasise menetlusprotsessi käigus.

 

Kontaktisik(ud):