Liikuvusuuring ja liikumiskava

Liikuvusuuring teenusena hõlmab endas erinevaid aspekte. Pakume erinevaid liikuvusuuringud ja konsultatsioone, et muuta Eesti ja meie inimesed vähem autost sõltuvaks. Soodustades säästvaid liikumisviise (liikumisi jalgsi, jalgrattaga, kergliikurite või ühistranspordiga) aitame püüelda atraktiivse elukeskkonna, elanike ja töötajate tervislikuma liikumise ning kliimaeesmärkide saavutamise poole.

Meie liikuvuseksperdid teevad järgnevaid liikuvusuuringuid ja liikuvuse teemalisi konsultatsioone:

  • Liikuvusuuringud nii organisatsioonidele kui kohalikele omavalitsustele
  • Säästva liikuvuse arengukava (ja rakenduskava) koostamine;
  • Liikuvuskeskuste arendamine;
  • Ühistranspordi teenuse ja võrgu arendamine;
  • Säästva liikuvuse mõju hindamine teadusuuringute põhjal;
  • Säästva linnalogistika arendamine.

Probleemid nagu saasteheitmed, müra, liiklusõnnetused, loodusressursside ammendumine ja ligipääsmatus teenustele on otseselt seotud praeguse transpordikorraldusega. Planeerides inimeste ja kaupade liikumisi otstarbekalt ja säästvalt, saame luua puhtama, ohutuma ja tervislikuma elukeskkonna. Samuti panustame õiglase transpordisüsteemi loomisele, kus kõigil, vaatamata rahalisest või füüsilistest piirangutest, on võimalik liikuda neile sobival viisil.

Lisaks ei saa rohepöörde ajastul mööda vaadata asjaolust, et transport on üks suurimatest õhusaaste sektoritest. Eesti kliima ja transpordi arengukavad on seadnud CO2 vähendamise transpordis oluliseks sihiks. Säästev liikumine panustab lisaks kliima sihtidele ka inimeste tervisesse ja aitab kaasa taskukohase ja kättesaadava liikuvus-süsteemi ehitamisele. 

Varasemalt on Hendrikson & Ko teostanud liikuvusuuringuid ja liikuvuse arengukavu nii kohalikele omavalitsusele kui ettevõtetele. Meie tiimis on Hollandi kogemusega säästva liikuvuse ekspert, kes paneb välismaa parimad tavad meie kontekstis praktikasse.

Meie liikuvusuuringute kolm põhimõtet:

Hendrikson & Ko lähtub oma liikuvusuuringutes ja konsultatsioonides säästva liikuvuse kolmest põhimõttest: vähem sundliikumist, teistmoodi liikuvus ja puhtam liikuvus. Arvestades oma töödes kõigi kolme põhimõttega, loome tervikliku pildi säästva liikuvuse arendamiseks ja  liikuvuse keskkonnamõju vähendamiseks.

  • Vähem sundliikumist – Kuidas on võimalik üleüldist liikumisvajadust vähendada? Siinkohal tuleb mõelda erinevate teenuste ja töö kättesaadavusele kodu lähedal, mis aitab vähendada vahemaad oluliste sihtkohtadeni jõudmiseks. 
  • Teistmoodi liikuvus – Kuidas on võimalik mõjutada liikumiskäitumist? Siinkohal mõtleme panustamisest modaalnihkesse, erinevate transpordiliikide kombineerimisele (ka autosõit) ja ühistranspordi ja rattasõidu mugavamale, turvalisemale ja efektiivsemale kasutamisele.
  • Puhtam liikuvus – Kas auto kasutamine saab olla puhtam? Millised on alternatiivsed lahendused säästvama linnalogistika planeerimisel? Siinkohal mõtleme elektriautode laadimispunktidele, auto-ringlusele ja ettevõttepõhistele soovitustele puhtamate autode kasutamiseks, samuti säästva linnalogistika lahendustele.