Kliimakindluse tagamine (Climate proofing)

Hendrikson & Ko pakub kliimakindluse tagamise hindamise (Climate Proofing)  teenust, mille läbiviimine on kohustuslik Euroopa Liidu vahenditest rahastatavatele taristuobjektidele. Nõue tuleneb Euroopa Komisjoni 2021. aastal kehtestatud teatisest „Taristu kliimakindluse tagamise tehnilised suunised aastateks 2021-2027“ ning EAS-i koostatud “Kliimakindluse tagamise juhend”

Kliimakindluse tagamise hindamist (Climate Proofing) vajav taristuobjekt võib olla nii uus kuid ka olemasoleva uuendamine, ajakohastamine või laiendamine. Taristu all mõistetaks näiteks hooneid (nt koolid, tööstusrajatised jpm), võrgutaristut (nt energiavõrgud, -jaamad, raudteed, sadamad jpm) kui ka mitmesuguseid ehitatud süsteeme (nt jäätmekäitlussüsteemid) ning muid varasid.

Taristu kliimakindluse tagamise  hindamine (Climate Proofing) hõlmab endas nii kliimamuutuste leevendamise (ehk kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuur) kui ka kliimamuutustega kohanemise (ehk vastupanuvõime kliimamuutustele) mõju analüüsimist. Hindamist viiakse meie poolt läbi etappide kaupa. Sõltuvalt tegevusalast ja sellega seotud kasvuhoonegaaside (KHG; põhineb GHG Protocol standardil) heidetest ning kliimamuutustega kohanemise riskidest võib läbi viidav hindamine piirduda vaid 1. etapiga, kuid võib vajada ka üksikasjalikku analüüsi, mis viiakse läbi 2. etapis.