Keskkonnamõju hindamine

KMH  ja KSH

Keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on üheks enimrakendatavaks (sh rahvusvaheliselt) keskkonnakorralduslikuks tööriistaks. Seda kasutatakse nii taristu kavandamisel, tööstusettevõtete arendamisel, tegevuslubade väljaandmisel kui ka näiteks elamupiirkondade planeerimisel. Hendrikson & Ko-s on mitu litsentseeritud KMH ning KSH hindamise õigusega eksperti. Meie KSH juhteksperdid vastavad KeHJS-is sätestatud juhteksperdi pädevusnõuetele. Kogu protsessi vältel toimub vahetu koostöö arendajatega ja projekteerijatega, et leida säästva arengu seisukohast parim alternatiiv.

Viime läbi ka keskkonnamõju eelhindamisi.

2017. aastal Keskonnaministeeriumi väljaantud Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat ütleb: “Keskkonnamõju hindamine, sealhulgas keskkonnamõju strateegiline hindamine, on üks olulisematest töövahenditest, millega prognoosida ja ennetada inimtegevusega kaasnevat ebasoodsat mõju looduskeskkonnale ja selle kaudu inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju hindamisel nii strateegilisel kui projekti tasemel on ebasoodsaid mõjusid ennetav ja teadvustav, mõjude kumuleeruvust arvestav ja keskkonnale soodsate lahendusteni jõudmisel oluline roll. Seetõttu on keskkonnamõju hindamisest, sh KSH-st, kujunenud säästva arengu kontseptsiooni rakendamise põhiline töövahend.”

Kohaliku omavalitsuse ülesanded keskkonnamõju hindamisel

1.07.2015 kehtima hakanud keskkonnamõju hindamise ja keskkonna­juhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) uue redaktsiooni ja uue planeerimis­seadusese (PlanS) üheks suurimaks muudatuseks oli kohaliku omavalitsuse suurem kaasatus KMH/KSH protsessi: talle antakse mõju hindamise menetluses juhtroll ning lõplik otsustusõigus. See tähendab kogu menetluse läbiviimist ja ka sisulist panustamist.

Tegevuslubade taotlemisega kaasneva keskkonnamõju hindamise protsess ning sisunõuded tulenevad jätkuvalt KeHJSest. Planeeringu koostamise käigus läbiviidavale keskkonna­mõju strateegilisele hindamisele kohaldatakse aga PlanSest tulenevaid menetlusnõudeid. Nõuded KSH aruande sisule ja muudele tingimustele tulenevad seevastu jällegi KeHJSest (eelhindamise kriteeriumid, nõuded eksperdile jm).

Kohaliku omavalitsuse territooriumile kavandavate arenduste puhul on omavalitsusüksustel mitmeid kohustusi, millest osad on lisandunud uue PlanSi ja KeHJSe redaktsiooniga.

 • Arendustegevuse alustamisel KMH/KSH algatamise või algatamata jätmise lõpliku otsuse peab tegema kohalik omavalitsus.
 • Otsus tuleb teha KeHJSes sätestatud kriteeriumite analüüsi tulemuste põhjal – st koostada tuleb eelhinnang.
 • Eelhinnangul põhineva otsuse eelnõu kohta tuleb enne otsuse tegemist küsida asjaomastelt asutustelt seisukohad.
 • Arendaja võib pöörduda enne tegevusloa taotluse või planeeringu algatamise taotluse esitamist otsustaja poole, et küsida otsustaja seisukohta, millist teavet peab ta keskkonnamõju hindamise käigus esitama.

Algatatud KMH/KSH protsessis peab kohalik omavalitsus juhtima menetlusprotsessi ning olema ka lõplik otsustaja KMH/KSH aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse osas.

 • Kohalikul omavalitusel on kohustus kontrollida esitatud KMH programmi / KSH väljatöötamise kavatsust ja KMH/KSH aruande vastavust seaduse nõuetele ja teha nõuetele vastavaks või mitte vastavaks tunnistamise otsus;
 • Küsida tuleb asjaomaste asutuste seisukohti ja kooskõlastusi;
 • Kohalik omavalitsus korraldab KMH programmi / KSH väljatöötamise kavatsuse ning KMH/KSH aruande avaliku väljapaneku ning koostöös arendajaga avaliku arutelu.

Hendrikson & Ko pakub oma oskusi ja kogemusi korrektse menetluse läbiviimise nõustamiseks ja mõjuhindamiste sisulisel läbiviimisel. Meil on lisaks pikaajalisele kogemusele mõjuhindamise valdkonnas ka head praktilised teadmised uue PlanSi ja KeHJSe redaktsiooni kohase mõjuhindamise sisuliste ning menetluslike nõuete kohta. Meie eksperdid on olnud kaasatud uute seaduste ja redaktsioonide juhendmaterjalide koostamisse, samuti on meie töötajad juhtrollis ekspertide tasemekoolituse korraldamisel.

Hendrikson & Ko teenused KOVidele keskkonnamõju hindamise protsessis

 • KMH/KSH algatamise vajaduse hindamine. Edasise protsessi edukus sõltub sageli oluliselt projekti või planeeringu alguses tehtavate otsuste ja hinnangute kvaliteedist. Siinkohal on oluline nii menetlusprotsess, kui eelhinnangute sisuline kvaliteet. Konsulteerime omavalitsusi seaduse korrektse järgimise osas ja koostame vajadusel eelhindamise aruandeid. Hästi tehtud eelhindamine aitab sageli vältida või suunata oluliselt pikemat ja kallimat KMH/KSH protsessi.
 • Samuti pakume detailsemaid eriuuringuid, mille vajalikkus keskkonnamõjude eelhinnangute käigus selgub. Vajalike eriuuringute läbiviimine tagab, et kohalikul omavalitsusel on otsustajana piisavalt informatsiooni KMH/KSH (mitte)algatamise otsuse tegemiseks.
 • Kui olulise mõju esinemist ei saa eelhinnangu ja selle käigus tehtavate uuringutega välistada ja läbi tuleb siiski viia täismahus mõjuhindamise protsess, oleme valmis konsulteerima, kuidas viia mõjuhindamine läbi optimaalselt, keskendudes eelkõige olulistele küsimustele. Oluline roll on siinkohal kvaliteetse KMH programmi / KSH väljatöötamise kavatsuse koostamisel.
 • Kogu mõjuhindamist puudutava protsessi vältel oleme valmis osapooli (sh kohalikke omavalitsusi) konsulteerima menetluslikes ja õiguslikes küsimustes. Koolitust ja/või jooksvat konsulteerimist (tunnihinna alusel) oleme valmis pakkuma nii osapoolte juures kohapeal kui ajasäästlikumalt Skype konverentskõne vahendusel.
 • Lisaks fikseeritud hinnaga konsultatsioonidele pakume ka tunnihinna põhist lähenemist, mis vähendab omavalitsusele ajakulu riske ja aitab lahendada erinevad küsimused ja probleemid efektiivselt ning operatiivselt vastavalt reaalsele vajadusele.