Keskkonnamõju eelhindamine, eelhinnangud

Eelhindamine

Eelhinnangud on mõeldud eeskätt otsustajale ehk kohalikule omavalistusele. Eelhinnang tuleb otsustajal koostada juhul kui keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole seadusega otseselt nõutud ning vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (KeHJS) tuleks langetada kaalutletud otsus KMH või KSH algatamise või algatamata jätmise kohta.  Vastav juhendmaterjal: KMH/KSH eelhindamise juhend otsustaja tasandil, sh Natura eelhindamine.

Eelhindamisi teeme nii KMH kui ka KSH algatusotsustuse protsessi eel:

  • keskkonnamõju eelhindamine
  • keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamine

Eelhinnangu koostamine on üks meie keskkonnaosakonna põhiteenustest. Eelhinnang selgitab välja kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva võimalik keskkonnamõju ja selle ulatuse. Töö käigus hinnatakse võimalikke mõjusid keskkonnale ning vajadusel nähakse ette leevendavad meetmed negatiivse keskkonnamõju minimeerimiseks ja/või vältimiseks.

Eelhinnangu andmisel käsitleme projektiga kavandatavate tegevuste eeldatavalt negatiivset mõju omavaid keskkonnaaspekte ning anname soovituse keskkonnamõju (strateegilise) hindamise  algatamise või mitte algatamise ja negatiivsete mõjude vältimise osas. Töö aruannet saab otsustaja võimalik tugimaterjalina KMH, KSH algatamise vajalikkuse hindamisel.

Keskkonnamõju eelhinnangu aruande sisukorra näidis /keskkonnamõju hindamine/
Eelhinnangu aruande sisukord