Keskkonnakompleksloa lähteolukorra aruande koostamine Tagasi >>

7. jaanuarist 2014 rakendusid tööstusheite seaduse sätted olemasolevatele ettevõtetele, sh § 57 sätestatud lähteolukorra aruande koostamise nõue. Lähteolukorra aruande koostamiseks on Keskkonnaamet koostanud juhendmaterjali, mille kohaselt peavad lähteolukorra aruande koostamise vajadust hindama kõik keskkonnakompleksloa kohuslased ettevõtted. Aruanne tuleb koostada ja esitada neil, kelle tegevus on seotud ohtlike ainete kasutamise, tootmise või keskkonda viimisega (sh ohtlikke aineid sisaldavad segud nagu kütused, ehitus- ja viimistlusmaterjalid jpm) ja see tegevus võib põhjustada pinnase ja põhjavee reostuse nende ohtlike ainetega.

Aitame ettevõtetel hinnata lähteolukorra aruande koostamise vajadust ja koostada lähteolukorra aruandeid.

Kontaktisik(ud):