Kemikaaliohutuse konsultatsioonid Tagasi >>

Osutame konsultatsiooniteenuseid kemikaaliseaduse reguleerimisvaldkonnast, sh aine registreerimise (REACH määrus), kemikaali klassifitseerimise ja märgistamise (nii CLP määruse kui varasema süsteemi järgi), ohutuskaardi koostamise, ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratlemise, teabelehe koostamise, ohtlike kemikaalide arvestamise korra jpm osas. Koostöös partneritega oleme koostanud ka riskianalüüse nii kohaliku omavalitsuse üksustele kui ka ettevõtetele. Aitame ettevõtte ohtlikkuse kategooria määratlemisel ja teabelehe koostamisel.

Kontaktisik(ud):