Joonobjekti teemaplaneeringud Tagasi >>

Koostöös üld- ja regionaalplaneeringute osakonnaga koostame (transpordi taristu) joonobjektide teemaplaneeringuid.

Tulenevalt Planeerimisseadusest määratakse mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitise trassi koridori asukoht üldjuhul maakonnaplaneeringuga. Hendrikson & Ko koostab (kaasates projekteerimisfirmasid) teemaplaneeringuid transpordi taristu objektide asukoha valikuks. Konkreetsed projektid võivad olla kas maakonna- või kohaliku omavalitsuse teemaplaneeringud, nii maantee, kui raudtee trassi koridori määramiseks.

Hendrikson & Ko on antud valdkonnas Eestis suurima kogemusega planeerimisettevõte ning osalenud metoodika kujundamises. 2009. aasta lõpus pilootprojektidena algatatud neljast põhimaantee teemaplaneeringust koostas Hendrikson & Ko kahte. Joonobjekti asukoha valikuga tegelevaks tööks võib lugeda ka Saaremaa püsiühenduse kaalumise ja kavandamise viimaseid etappe. Hendrikson & Ko viib läbi ka 2013. aastal alanuid Rail Baltic maakonnaplaneeringuid, mida võib lugeda läbi aegade Eesti suurimaks infrastruktuuriprojektiks.

Referentsid:

  • Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava KSH; 2008-2011
  • Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering “E20 Jõhvi–Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine”; 2009-(käimasolev)
  • Harjumaa ja Raplamaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Teemaplaneering maantee E67 trassi asukohta täpsustamiseks”; 2009-2016
  • Rail Baltic 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute tehniline koostamine, asjakohaste detailplaneeringute, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamise ning raudtee eelprojekti ja raudteega seotud ehitiste eelprojektide koostamine; 2013-(käimasolev)
Kontaktisik(ud):