Dendroloogilised hinnangud Tagasi >>

Dendroloogilise inventeerimise vajalikkus ja dendroloogilise hinnangu kasulikkus tellijale

Puittaimestiku (dendroloogilise) ja haljastuse inventeerimine on kohustuslik läbi viia detailplaneeringu ja ehitusprojekti menetlemisel aladel, millel kasvavad puittaimed ja kaitsealused taimeliigid.

Hendrikson & Ko viib läbi inventeerimisi, mille eesmärgiks on selgitada välja üksikpuude, puude rühmade või puistute säilitamise ja kaitse alla võtmise vajadus. Detailplaneeringute puhul sõltuvad sellest hoonestusala ja tehnilise infrastruktuuri paiknemise võimalused. Inventeerimise tulemiks on kvaliteetne aruanne, mis koosneb seletuskirjast, kus iseloomustatakse puistu vanust, looduskaitselist väärtust, seisundit jne kokkuvõtlikult, puittaimede numereeritud nimekirjast, plaanist ja lisadest (kasutatud metoodika ja fotod). Klient saab aruande nii elektrooniliselt kui paberil.

Inventeerimise teeb botaanik-dendroloog Ülle Jõgar, PhD. Tööpiirkond on kogu Eesti.

Inventeerimise täpsusaste oleneb hinnatava ala asukohast, suurusest ja planeeringu iseloomust. Täpsusastme suhtes lepitakse eelnevalt kokku töö tellijaga. Linnas paiknevatel haljasaladel kantakse plaanile kõik puittaimed, mille Ø on 1,3 m kõrgusel > 8 cm. Väiksematest ainult need, mis on sihipäraselt istutatud (välja jääb alal leiduv puittaimede järelkasv). Kui tegemist on isekujunenud puistuga, mis sisaldab sarnase vanuse ja väärtusklassiga puid, kantakse plaanile rühmade piirjooned ja iseloomustatakse neid üldisemalt.

Üldjuhul viiakse inventeerimisi läbi vegetatsiooniperioodil. Kui tegemist on loodusliku alaga, kus kasvavad peamiselt kodumaised liigid, saab inventeerimist läbi viia ka talvisel ajal. Alusplaanina kasutatakse topo-geodeetilist alusplaani (enamasti 1 : 500, üle 10 ha suuruste objektide puhul 1 : 1000).

Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise käigus määratakse:

  • puittaimede liigiline kuuluvus (aianduslike hübriidide, vormide, sortide puhul võimalusel ka need).
  • tüve diameeter (või ümbermõõt) 1,3 m kõrguselt (põõsaste puhul mõõdetakse põõsa läbimõõt meetrites).
  • puude kõrgus (Suunto mehaanilise kõrgusemõõtjaga).
  • haljastuslikud väärtushinnangud viies astmes: eriti väärtuslikud (I), väärtuslikud (II), olulised (III), väheväärtuslikud (IV) ja likvideeritavad (V).

Olulisemate puude või puude rühmade kohta esitatakse fotod. Plaanile kantakse iga objekti juurde number ja liiginime lühend. Väärtusklassid on tähistatakse eri värvidega.

Näide puittaimede numereeritud nimekirjast:

puudetabel2

Näide plaanist:

dendroloogiakaart
Dendroloogilise hinnangu plaan

Tüvevigastustega sookased – dendroloogiliselt väheväärtuslikud (IV väärtusklass), võib likvideerida:

tüvevigastusega sookased
Tüvevigastusega sookased

Referentsid. Hendrikson & Ko teeb aastas keskmiselt 40 dendroloogilist hinnangut, inventeerimist. Viimase aasta suurimad tööd:

  • Tõrva kesklinna dendroloogia
  • T15 Tallinn-Rapla-Türi km 51,4-59,585 lõigu dendroloogiline hinnang
  • Tallinnas Raudtee 73 dendroloogiline hinnang
  • Tallinnas Jõeoti 28 dendroloogia
Kontaktisik(ud):