Eelnõu

Valminud on Tartu valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõud. Planeerimisseaduse § 82 kohane üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 21.09-21.10.2020.

Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Uuringud