NARVA LINNA ÜLDPLANEERINGU SELETUSKIRJA JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELNÕUDE AVALIK VÄLJAPANEK

Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Narva Linnavalitus korraldab vastavalt PlanS § 82 Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõude avaliku väljapaneku 6. aprillist kuni 6. maini 2023. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata Narva Linnavalitsusele elektrooniliselt aadressile yldplaneering@narva.ee või postiga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva.

Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Narva üldplaneeringu kodulehel https://hendrikson.ee/maps/Narva-linn/, Narva linna kodulehel www.narva.ee ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Paberkandjal on kättesaadavad planeeringu seletuskiri ja KSH aruanne Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5. Planeeringu joonis on kättesaadav siit.

Loe täispikka avaliku väljapaneku teksti siit

TÖÖRÜHMADE TÖÖ

Narva linna üldplaneeringu koostamiseks moodustati 10 temaatilist töörühma. Töörühmad pakuvad arenguideid, toovad välja tähelepanu vajavaid teemasid ja kohti linnaruumis ning aitavad kujundada planeeringulahendust.

Töörühma II töökoosolekute (mai 2022) kokkuvõte

Töörühma I töökoosolekute (aprill 2022) kokkuvõtted:

AVALIKUD ÜRITUSED

Tagasi