Materjalid

Planeering ja KSH eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks

Planeeringuga saab tutvuda ka portaali kaardirakenduses

Planeeringu ja KSH eelnõu avalik väljapanek 02.08.2021 - 10.09.2021

Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus