Hendrikson & Ko tutvustus

Hendrikson & Ko on 1997. a loodud planeerimise ja keskkonnajuhtimise konsultatsiooniettevõte Meie teenused on kõrge kvaliteediga, oleme oma valdkonna suunanäitajad.

Rakendame ISO 9001:2015 standardile vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi ning oma tegevuses lähtume kvaliteedialastest juhtpõhimõtetest. Kuulume rahvusvahelisse DGE gruppi ning osaleme erialaorganisatsioonide töös.

Meie tegevused hõlmavad eri organisatsioonilisi tasandeid alates ruumilisest planeerimisest kuni projekteerimise ja järelvalveni. Meie klientideks on peamiselt ettevõtted ja kohalikud omavalitsused ning riigiasutused.

Hendrikson & Ko ajalugu

2020. a. Detsembris toimus korraline klientide rahulolu-uuring. Saadud tagasiside kinnitab, et oleme õiged teel – meie kliendid soovitavad meid ja kõige kõrgemalt hinnatakse koostööd osapoolte vahel, konsultandi paindlikkust ja tehtud töö kvaliteeti.

2019. a. Esri päevadel mais, pälvis auhinna „Parim veebikaart“ Hendriksonis tehtud Eesti mereala planeeringu kaardirakendus.

2018. a. Jaanuaris tunnistati Hendrikson & Ko pakkumine parimaks Mereala planeeringu koostamise ja planeeringu mõjude hindamise riigihankel. Aprillis valmis Rohevõrgustiku planeerimisjuhend, mille töögrupis olid H&Ko töötajad. Mais võtsime kasutusele uue tööhaldustarkvara. Juunis resertifitseeritakse Hendrikson & Ko kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015 järgi. Kartograafia kasutas suvel esmakordselt drooni ja sealt saadavaid pilte ning videot planeeringute näitlikustamiseks. Hendrikson & Ko pakkumine tunnistati edukaks kolmel üldplaneeringu ja selle KSH riigihankel. Ruumilise planeerija kutsetunnistusega töötajate arv kasvab – Marika Pärn sai oktoobris kutsetunnistuse.

2017. a. Valmis keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, mille autoriteks on ka H&Ko eksperdid. Alates maist on OÜ Hendrikson & Ko osaks DGE grupist, mis jagab Hendriksoniga sarnast põhjamaist ärieetikat ja vaimsust. DGE on keskkonnakorralduse ettevõte peakontoriga Taanis, esindustega Rootsis, Norras, Leedus, Lätis ja nüüd ka Eestis.

2016. a. Kinnisvara ja energiaklaster, mille liige Hendrikson & Ko on, alustab reaalselt tööd. Detailplaneeringute osakonna projektijuht-planeerija Helen Leiger taotleb edukalt ruumilise planeerija kutsetunnistuse. Pakutavate teenuste valik laieneb – hakatakse tegema liikuvusanalüüse ja -kavasid ning moodustatakse liikuvustiim Marek Rannala juhtimisel. Hilissügisel lisandub viies ruumilise planeerija kutsetunnistuse omanik – Jaanus Aavik, detailplaneeringute ja projekteerimise koordinaator.

2015. a.  Aasta alguses omandatakse planeerimisettevõtte Linnaruumi OÜ 100% osalus, mis võimaldab pakkuda klientidele veelgi paremaid teenuseid Põhja-Eestis, eriti Harjumaal ja Tallinnas. Ettevalmistused tegutsemiseks aasta teisel poolel jõustunud ruumilise planeerimise ja keskkonna valdkonna õigusaktide uute reeglite järgi. Põllumajanduse suunaliste keskkonnateenuste senisest aktiivsem pakkumine juhtiveksperdi Riin Kutsari eestvedamisel. Alates 2015. a sügisest antakse Eestis välja ruumilise keskkonna planeerija kutsetunnistusi – esimeste taotlejate seas said planeerija kutse ka Hendrikson & Ko eksperdid Jaana Veskimeister, Merlin Kalle ja Pille Metspalu, kellele omistati ruumilise keskkonna planeerija kutse (tase 7). Hendrikson & Ko on üks partner uues LIFE+ projektis “Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel(Fit for REACH), mis lõpeb 2020. aastal .

2014. a. Keskkonnaosakonna juhtivekspert Jaak Järvekülg läbib Eesti Green Building Council korraldatud koolitusprogrammi ja sai Jätkusuutlikkuse Eksperdi akrediteeringu. Töö regionaalplaneeringutega: Ida-Viru maakonnaplaneering, Harju maakonna-planeering 2030+, Põlva-, Valga- ja Võrumaa maakonnaplaneering. Natura eelhindamised ja hindamised erinevate taristuprojektide ja arengukavade koostamise raames lähtudes Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu koostatud uuest hindamisjuhisest.

2013. a.  Koos partneritega võidetakse suuremahuline rahvusvaheline Rail Baltic raudtee planeerimise, mõjude hindamise ja projekteerimise hanke. Riiklike arengukavade keskkonnamõju strateegiliste hindamiste läbiviimine: Maaelu arengukava 2014–2020, Euroopa Liidu vahendite kasutamise rakenduskava 2014–2020, Transpordi arengukava 2014–2020. Tugevdatakse tööstuse suuna meeskonda, hakatakse pakkuma kemikaaliseadusest tulenevaid tooteid: riskianalüüs, kemikaalikasutuse arvestamine ettevõttes, jms. Hendrikson & Ko liitub esimeste seas Eesti Green Building Council’iga, mille eesmärgiks on edendada jätkusuutlikku arendust kinnisvara- ja taastuvenergiasektoris.

2012. a.  Hendrikson ja Ko osaleb aktiivselt Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu moodustamisel. Ühingu esimeseks esimeheks valitakse Kuido Kartu. Hoogustub arendustegevuste nõustamine eesmärgiga ennetada keskkonnaprobleemide teket planeerimis- ja projekteerimisfaasis. BaltActHaz projekti raames anti välja keskkonnalubade käsiraamat, milles uuenduslikult käsitletakse kemikaali-ohutuse, sh REACH määruse rolli lubade väljastamisel.

2011. a.  Koostööpartneritega asutatakse ekspordile suunatud infrastruktuuri projekteerimise firma Estonian Environmental Engineering. Töötatakse välja tööstusliku jätkusuutliku kavandamise kontseptsioon, mille tutvustamiseks korraldatakse seminarid koostöös Harju, Ida-Viru ja Tartu maavalitsustega.

2010. a. Alustab projekteerimisosakond, mis hiljem liidetakse detailplaneeringute osakonnaga. Projekteerimise peatöövõtul ollakse lisaks tööstusobjektide ja taristu projekteerimisele valmis huvitavateks väljakutseteks, näiteks on Jaanus Aaviku koordineerimisel projekteeritud Paldiskis Pühale Radoneži Sergile pühendatud vene õigeusu kirik.

2009. a. Hendrikson & Ko kvaliteedijuhtimise süsteem sertifitseeritakse ISO 9001:2008 järgi. Majandussurutise tingimustes keskendutakse ekspordi elavdamisele. Aasta lõpuks on eksporditud Hendrikson & Ko teenuseid 10 riiki Euroopas ja Aasias. Algas 3-aastane LIFE+ projekt BaltActHaz veekeskkonnale ohtlike ainete kasutuse ja nendest tingitud reostuse vähendamiseks.

2008. a. Otsustatakse standardiseerida Hendrikson & Ko kvaliteedijuhtimine ja liitutakse EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetme vastava programmiga. Osaletakse mitme suure taristuprojekti koostamisel, näiteks Tallinna ja Tartu ümbersõidud, Suure Väina püsiühenduse kava jm.

2007. a. Moodustatakse kartograafia ja geoinformaatika osakond, mis 2013 aastal liidetakse üld- ja regionaalplaneerimise osakonnaga.

2006. a. Keskkonnaosakond alustab teenuste ekspordiga osaledes Rootsi Välisabiagentuuri rahastatavas teeprojektis Afganistanis. Hendrikson & Ko vastutada on 550 km pikkuse teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamise osa.

2005. a. Alustatakse regulaarsete täiendkoolitustega planeerimise ja keskkonnakorralduse valdkondades. Keskkonnaministeeriumi andmetel olime ajavahemikul 2001–2005 enim keskkonnamõju hindamisi läbi viinud ettevõte Eestis (hiljem pole analoogseid uuringuid tehtud, kuid tõenäoliselt pole Hendrikson & Ko positsioon halvenenud). Hendrikson & Ko spetsialistid osalevad Eesti Keskkonnastrateegia 2030 koostamise töörühmades.

2004. a. Hoogustub Hendrikson & Ko töö metoodikate väljatöötamisel. Siseministeeriumi tellimusel valmib käsiraamat „Soovitused planeerimisprotsessi ülesehitamiseks”. Koostatakse Tartu linna keskkonnastrateegia.

2002. a. Alustab detailplaneeringute osakond. Atmosfäärireostuse modelleerimise töögrupp arendab oluliselt edasi reostuse leviku mudelit AEROPOL. Hendrikson & Ko aktiivsel osalusel moodustatakse Eesti Planeerijate Ühing, mille esimeseks esimeheks valitakse Heikki Kalle. Viiakse läbi esimene riikliku arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine (Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks 2003–2012).

2001. a. Esimesed teedega ja tuulikutega seotud tööd, millest järgnevatel aastatel kujunevad olulised tegevussuunad.

1999. a. Hendrikson & Ko avab Tallinna esinduse. Firma spetsialistid osalevad Eesti suuremate linnade üldplaneeringute koostamisel (Pärnu, Tallinn, Kuressaare), valmib ka esimene iseseisvalt koostatud üldplaneering (Narva-Jõesuu).

1998. a. Tegevust alustab planeerimise töögrupp. Viiakse läbi esimene strateegiline keskkonnamõjude hindamine üldplaneeringule.

1997. a. Osaletakse Keskkonnaministeeriumi planeeringute keskkonnamõju hindamise metoodiliste lähtekohtade väljatöötamise projektides.

1996. a. Tegutsetakse peamiselt tööstuse keskkonnaproblemaatikaga seotud suundadel – keskkonnaekspertiisid, keskkonnalubade taotlusmaterjalid, reostusuuringud. Koostöös Tartu Observatooriumiga alustab tegevust atmosfäärireostuse modelleerimise töögrupp. Käivituvad esimesed rahvusvahelised projektid.

1992. a. Grupp Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringist välja kasvanud noori spetsialiste asutab keskkonnakaitse konsultatsioonifirma AS Quercus, mis hiljem reorganiseerub OÜ-ks Hendrikson & Ko (registreeritud 15.09.1997). Asutajaosanikud Heikki Kalle ja Juhan Ruut tegutsevad firmas aktiivselt tänaseni.