Veekogu paisutamise ökoloogilis-majanduslik analüüs Tagasi >>

Ökoloogilis-majandusliku analüüsi vajalikkus

Vooluveekogu (jõe või oja) paisutamine toob paisu omanikule veeseaduse § 8 kohaselt kohustuse taotleda vee erikasutusluba, mille taotlemiseks on vajalik veekogu paisutamise ökoloogilis-majanduslik analüüs. Veekogu paisutamiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlusmaterjalide loetelu on esitatud keskkonnaministri määruses nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“. Nimetatud määruse § 81 sätestab veekogu paisutamiseks ja hüdroenergia tootmiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemiseks vajalikud materjalid. Jõe või oja paisutamise korral tuleb vee erikasutusloa andjale taotlusmaterjalide koosseisus esitada veekogu paisutamise ökoloogilis-majanduslik analüüs.

Ökoloogilis-majandusliku analüüsi eesmärk

Veekogu paisutamise ökoloogilis-majandusliku analüüsi eesmärk on arvutuslikult välja selgitada veekogu tõkestamise ja hüdroenergia tootmisega kaasnev keskkonnaalane (ökoloogiline) või sotsiaalmajanduslik kahju ja kasu, mida ühe või teise tegevusega on võimalik saada. Kui kavandatavast tegevusest põhjustatud kahju (kas majanduslik või ökoloogiline või mõlemad) on suurem kui tegevusest ning tegevuse kahju ärahoidmiseks rakendatavatest meetmetest saadav keskkonnaalane või sotsiaalmajanduslik kasu, ei ole tegevus ökoloogis-majanduslikult põhjendatud.

Professionaalne meeskond, kvaliteetne tulemus

Ökoloogilis-majanduslik analüüsi teeb  Hendrikson & Ko ekspertgrupp , kellel on olemas kõik vajalikud looduskeskkonna alased ning sotsiaal-majanduslikud teadmised ja oskused nõuetele vastava analüüsi läbiviimiseks ja koostamiseks. Pakume Teile professionaalset konsultatsiooni oma ala ekspertidelt, kes tagavad soovitud kiire ja kvaliteetse tulemuse.

Ökoloogilis-majandusliku hinnangu tellimine

Kontaktisik on Krista Kruus, kes nõustab ka teiste veekasutuse ja veemajandusalaste küsimuste korral.

Hendrikson & Ko veealased konsultatsioonid, teenused:

Kontaktisik(ud):