Ruumilised analüüsid kohalike omavalitsuste ühinemisel Tagasi >>

Haldusreformi ettevalmistusperioodil pakub konsultatsiooniettevõte Hendrikson & Ko oma oskusteavet ruumiliste analüüside läbiviimisel ja info visualiseerimisel. Liitumisläbirääkimiste puhul on üheks võtmeteguriks ühinemist kaaluvate omavalitsuste olukorra-analüüsi kokkuvõtlik, meeldejääv ja hõlpsalt haaratav esitlusviis. Kuna oluline osa infost puudutab ruumilist keskkonda, on otstarbekas teabe edastamiseks kasutada kaarte, nii skemaatilisi kui detailseid ja mõõtkavalisi. Ruumiandmed võimaldavad hõlpsalt saada ka täiendavat infot – nt kui palju pikeneb liitumise puhul teedevõrk, kuhu jäävad piirkonnad, kus on halvasti kättesaadav kiirabi jne. Skeemid, joonised ja kaardid on abiks ka avalike arutelude ning rahvahääletuste läbiviimisel ning aitavad põhjendada erinevaid arvamusi.

Hendrikson & Ko kasutab jooniste ja kaartide koostamiseks erinevaid litsentseeritud tarkvarasid nt ArcGIS Desktop 10.3 koos 3D Analyst mooduliga, MapInfo PRO 15.0. Samuti on lisavõimalused veebikaartide loomiseks. Visualiseerimisvõimaluste valikul lähtume tellija vajadustest.

Järgnev loetelu on näitlik ülevaade teenustest, millest võib abi olla omavalitsuste liitumise kaalumisel. Tegemist ei ole lõpliku nimekirjaga, huvi korral on võimalik teenuseid edasi arendada või omavahel kombineerida.

Hendrikson & Ko pakutavad teenused kohalike omavalitsuste ühinemisel:

 • liituvate omavalitsuste ruumistruktuuri analüüs
  – keskustevõrk ja teenuste paiknemine, peamised liikumiste sihtmärgid, liikumissuunad ja –vood, teedevõrk ja vahemaade pikenemine
  – demograafiline olukord piirkonniti (asustusüksuste ja vanusgruppide kaupa, kahanevad ja kasvavad piirkonnad, dünaamika kahe rahvaloenduse vahel), vt alljärgnev näide Anija ja Aegviidu valdade põhjal
  visualiseerimine - demograafia
  – ääremaastumise ohuga piirkonnad Inimvara Raporti lähenemise järgi (rahvastiku kahanemine ja asustustihedus koos vahemaadega)
 • piirkondade kujunemislugu ajalooliste kaartide põhjal, mis võimaldab analüüsida ajaloolist põhjendatust ja mõju ühtekuuluvustundele, vt järgnev näide Anija vallas
  visualiseerimine - ajalugu
 • investeerimisvajaduste ruumiline jagunemine (arengudokumentide põhjal)
 • sotsiaalsfääri rahvastikupotentsiaal piirkondade lõikes
 • omavalitsuste üldplaneeringute analüüs, sisend üldplaneeringute ülevaatamisse (EhSRS § 5 lg 1 järgi vaadatakse üldplaneeringud üle hiljemalt 2018. a 1. jaanuariks) või uue üldplaneeringu lähteseisukohtadesse

Kõik loetletud teemad visualiseerime hästiloetavate teemakaartidena, soovi korral lisame ka kirjaliku analüüsi. Lisaks loetletule pakume abi küsitluste ja rahvakoosolekute läbiviimisel. Teie vajadustest lähtuvalt koostame sobiva teenustepaketi ja sellele põhinedes hinnapakkumise.

Kontaktisik(ud):