Planeeringute ja arengukavade keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), keskendudes sotsiaal-kultuurilisele ja majanduslikule valdkonnale Tagasi >>

Planeeringute ja arengudokumentide KSH-de läbiviimisel käsitleme keskkonda laiapõhjaliselt, analüüsides lisaks looduskeskkonnale ka sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele keskkonnale avalduvaid mõjusid. Selline lähenemine võimaldab otsustajal paremini aru saada, millised on kavandatu elluviimisega tekkivad mõjud kogu planeeringualal ning erinevaid eluvaldkondi läbivalt.

Kontaktisik(ud):