Liikuvusuuringud ja liikuvuskavad Tagasi >>

Liikumiste otstarbekaks ja säästlikuks planeerimiseks on vaja arvestada nii erinevate skaaladega (hoone, detailplaneering, üldplaneering, regioon, riik, rahvusvaheline) kui ka erinevate liikumisviisidega. Linnaplaneerimises ei piisa vaid autoliikluse uurimisest ja selle matemaatilisest prognoosist, kuna suurem osa liikumisi jääb sel juhul käsitlemata. Andmeid on vaja koguda kõigi liikumiste, ka näiteks kergliikluse ja ühistranspordi kohta. Erinevate liikumiste prognoosimiseks on vaja need siduda liikumise põhjustega – elamine, töötamine, lastehoid, kaubandus jne. Põhjuste teadmine ja analüüsimine annab võimaluse hinnata muutuseid liikumistes, arvestades nii ööpäevast kui ka aastaajalist varieeruvust. Nende teemadega tegelevad liikuvusuuringud ja liikuvuskavad, mis seovad kogu liikumiste info selle põhjustega.

Liikuvusuuring ja liikuvuskava on vajalik mitmetele huvigruppidele:

 • Kinnisvaraarendajatele on liikuvusanalüüs vajalik selleks, et leida arendusele sobiv asukoht, maht, funktsioonid või kontrollida nende sobivust. Samas võib liikuvusanalüüs olla ka planeeringu sobivuse tõestuseks omavalitsustele ja avalikkusele.
 • Omavalitsustel aitab liikuvusuuring hinnata üldplaneeringut ja detailplaneeringuid ja kontrollida planeeringulahenduste sobivust. Tulemuseks on meeldivam ja mõistlikum liikuvuskorraldus.
 • Lisaks on liikuvusuuringud ja liikuvuskavad kasulikud erinevatele ametitele – Maanteeamet, Keskkonnaamet, Veeteede amet, Tehnilise Järelvalve Amet ja kommunaalametid. Samuti koostööpartneritele – teised planeerijad, teadusasutused, jne.

Liikuvusuuringu ja liikuvuskava teenused

Hendrikson & Ko-s tehtavad liikuvusuuringud ja liikuvuskavad keskenduvad kogu liikumiste spektrile ja nende põhjustele. Liikuvusalaseid teenuseid pakume moodulitena – see võimaldab paindlikult pakkuda just neid osi, mida erinevatel juhtumitel on vaja.

 • Liikumiskava koostamise moodul sisaldab tervikliku liikuvuskava koostamist, mis koosneb skeemidest ja seletuskirjast sisaldades eri arendusetappe.
  • Kaasamise ja läbirääkimise alamoodul – vajadusel räägitakse läbi huvigruppidega, naaberarendajatega, avalikkusega, ametkondadega.
 • Liikumise põhimoodul sisaldab lisaks tavapärasele autopõhisele analüüsile liikumisvoogude andmeid erinevate liikumisviiside kohta:
  • Ühistranspordi alamoodul – ühistranspordi kättesaadavus ja sobivus funktsioonide ja sotsiaalsete gruppide teenindamiseks.
  • Kergliikluse alamoodul – olemasolevad vood, ruumilised ja sotsiaalsed ressursid selle suurendamiseks.
 • Algandmete moodul. Kättesaadavate andmete ja alusuuringute põhjal lähteandmete koondi kokkupanek. Sisaldab arengudokumentide analüüsi. Algandmeid produtseerivad ka võimalikud eriuuringud:
  • Funktsionaalse analüüsi alamoodul annab funktsioonide, kui liikumise genereerijate jaotuse ajalises ja ruumilises mõttes ja võimaldab analüüsida liikumise põhjuseid.
  • Liikuja sotsiaalse profileerimise alamoodul, et jõuda käitumismustrini/ liikuvusprofiilini.
 • Analüüsi moodul, milles analüüsitakse liikumisvoogusid nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt ja sisaldab järgmisi elemente:
  • Konfliktide alamoodul – liikumisega seotud konfliktide defineerimine ja lahendamine – nii territooriumil kui selle vahetus läheduses või sõltuvates liiklussõlmedes.
  • Linnaruumi moodul. Liikumiste ja linnaruumi seoste analüüs.
 • Monitooringu moodul. Töötatakse välja efektiivsusmõõdikute süsteem, mida tellija saab ka ise rakendada.
 • Järelhindamise moodul. Kava sisse töötatakse välja võimalused järelhindamiseks. Kontekstimuutuste arvestamine.
 • Tühikäigu analüüs ehk liiklussüsteemi ökonoomsuse analüüs.
 • Võrgustiku rajamise ja arendamise analüüs. Jalgsikäigu, rattasõidu ja ühistranspordi tingimuste kaardistamine ja võrgustiku planeerimine.

Et pakkuda igal erijuhul sobivaimat analüüsi, komplekteeritakse moodulitest tervikteenus vastavalt küsimustele, millele tellija soovib vastuseid saada.

Kontaktisik(ud):