Keskkonnamõju hindamine ülevaatlikult Tagasi >>

Keskkonnamõju hindamine  ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on üheks enimrakendatavaks (sh rahvusvaheliselt) keskkonnakorralduslikuks tööriistaks. Seda kasutatakse nii taristu kavandamisel, tööstusettevõtete arendamisel, tegevuslubade väljaandmisel kui ka näiteks elamupiirkondade planeerimisel. Hendrikson & Ko-s on mitu litsentseeritud KMH ning KSH hindamise õigusega eksperte. Kogu protsessi vältel toimub vahetu koostöö arendajatega ja projekteerijatega, et leida säästva arengu seisukohast parim alternatiiv.

Viime läbi ka keskkonnamõju eelhindamisi.

2017. aastal Keskonnaministeeriumi väljaantud Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat ütleb: “Keskkonnamõju hindamine, sealhulgas keskkonnamõju strateegiline hindamine, on üks olulisematest töövahenditest, millega prognoosida ja ennetada inimtegevusega kaasnevat ebasoodsat mõju looduskeskkonnale ja selle kaudu inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju hindamisel nii strateegilisel kui projekti tasemel on ebasoodsaid mõjusid ennetav ja teadvustav, mõjude kumuleeruvust arvestav ja keskkonnale soodsate lahendusteni jõudmisel oluline roll. Seetõttu on keskkonnamõju
hindamisest, sh KSH-st, kujunenud säästva arengu kontseptsiooni rakendamise põhiline töövahend.”

Keskkonnamõju eelhindamine

Eelhindamisel tuleb läbida kõik etapid, et teha otsus, kas KMH või KSH algatamine on vajalik või mitte. Vastav juhendmaterjal: KMH/KSH eelhindamise juhend otsustaja tasandil, sh Natura eelhindamine.

Eelhinnangu koostamine on üks meie keskkonnaosakonna põhiteenustest. Eelhinnang selgitab välja kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva võimalik keskkonnamõju ja selle ulatuse. Töö käigus hinnatakse võimalikke mõjusid keskkonnale ning vajadusel nähakse ette leevendavad meetmed negatiivse keskkonnamõju minimeerimiseks ja/või vältimiseks.

Eelhinnangu andmisel käsitleme projektiga kavandatavate tegevuste eeldatavalt negatiivset mõju omavaid keskkonnaaspekte ning anname soovituse keskkonnamõju (strateegilise) hindamise  algatamise või mitte algatamise ja negatiivsete mõjude vältimise osas. Töö aruannet saab otsustaja võimalik  tugimaterjalina KMH, KSH algatamise vajalikkuse hindamisel.

Kohaliku omavalitsuse ülesanded keskkonnamõju hindamisel

Kohaliku omavalitsuse ülesannetest keskkonnamõjude hindamisel, saab ülevaate siit.

 

Kontaktisik(ud):