Heitvee segunemispiirkonna määramine Tagasi >>

Mis on heitvee segunemispiirkond?

Segunemispiirkond on heite keskkonda laskmise kohaga (suublaga) piirneva pinnaveekogu osa, kus ühe või mitme saasteaine kontsentratsioon võib ületada asjaomaseid keskkonnakvaliteedi standardeid, tingimusel et see ei mõjuta ülejäänud pinnaveekogu vastavust keskkonnakvaliteedi standarditele. Heitvee segunemispiirkonna määramine on segunemispiirkonna väljaselgitamine vastavate tehniliste suuniste kohaselt.Heitvee segunemispiirkonna määramine

Euroopa Liidu tasandil reguleerib keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ. Lisaks Euroopa Liidu regulatsioonidele on Eestis mitmetele veekeskkonnale ohtlikele ainetele (naftasaadused ja raskmetallid) kehtestatud täiendavad keskkonnakvaliteedi piirväärtused.

Segunemispiirkonna eksperthinnangu vajalikkus

Mitmetel ettevõtetel esineb tööstustehnoloogia spetsiifikast tulenevalt püsivalt või perioodiliselt probleeme suublasse juhutava heitvee keskkonnakvaliteedi piirväärtuste tagamisega üksikute veekeskkonnale prioriteetsete ohtlike ainete osas ja nõuete täitmine ei ole sageli sotsiaal-majanduslikel põhjustel võimalik.

Kehtiva seadusandluse kohaselt on võimalik taotleda Keskkonnaametilt/Keskkonaministeeriumilt erandi kehtestamist, mis lubab suublasse juhitava heitvee keskkonnakvaliteedi piirnormide ületamist, kui keskkonnakvaliteedi standarditele vastavat heitvee kvaliteeti ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik saavutada. Erandi kehtestamise üheks eelduseks on heitvee segunemispiirkonna määramise nõue.

Heitvee segunemispiirkonna määramine

Hendrikson & Ko pakub teenusena segunemispiirkonna määramist analüüsiva eksperthinnanguna vastavalt ajakohastele juhendmaterjalidele. Segunemispiirkonna ulatus sõltub mitmetest asjaoludest: heite iseloomust, suubla asukohast ja seisundist, klimaatilistest tingimustest jne. Seetõttu võtame segunemispiirkonna määramisel arvesse konkreetse(te) probleemse(te) aine(te) omadusi ja keskkonnaohtlikkust ning asukohaspetsiifilisi keskkonnatingimusi (vooluhulk, valdavad tuuled, hoovused jm). Eksperthinnangu koostab veespetsialist Krista Kruus. Hendrikson & Ko-s tehtud tööd on kvaliteetsed ning oleme usaldusväärne partner nii kliendile kui ühiskonnale.

Kontaktisik(ud):