Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid

Valminud on Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (VTK). Üldplaneeringu LS ja KSH VTK kohta on küsitud ettepanekuid planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutelt ja asutustelt. Põhjendatud ettepanekuid on arvestatud ning dokumenti vastavalt muudetud.

Tagasi