Kvaliteedipoliitika

Hendrikson & Ko ISO 9001:2008 sertifikaatOÜ Hendrikson & Ko rakendab ISO 9001:2008 standardile vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis on Bureau Veritas sertifikaadiga tunnustatud.

Vastutus oma töö eest

Hendrikson & Ko mõistab hästi oma ühiskondlikku vastutust. Saame aru, et näiteks üldplaneeringu koostamine või maanteeprojekti keskkonnamõju hindamine mõjutab pika aja jooksul üsna otseselt paljude inimeste elukvaliteeti, majanduslikke väljavaateid ja mitmeid väga olulisi väärtusi. Avaliku ja üldise huviga arvestamine on meie töökultuuri oluline põhimõte. Oleme endale seadnud ehk veidi idealistlikuna kõlava eesmärgi aidata kaasa parema maailma kujundamisele, nii täna kui tulevikus.

Keskendume parimate lahenduste leidmisele

Iga töö algab kliendi soovide kaardistamise ja neist tuleneva hoolikalt seatud üles-andepüstitusega. Kliendi soovid on meie jaoks olulised. Samas selgitame kliendile ka kõiki neid asjaolusid, kus planeeringu- või keskkonnakorraldusega seotud lahendused toovad kaasa pikaajalisi negatiivseid tagajärgi või on vastuolus avaliku huviga. Püüame pakkuda oma klientidele parimaid võimalikke lahendusi, oleme oma töös kiired ja efektiivsed. Huvide konflikti või ületamatu vastuolu korral avaliku huviga lõpetame töö, kuid seda mõistagi korrektselt ja kliendi huvidega arvestades.

Tööde kvaliteet

Kõrgtasemel oskusteabe kujunemine ja rakendamine eeldab lisaks haritud ja kogemustega töötajatele ka korralikku materiaal-tehnilist baasi, mis Hendrikson & Ko kontekstis tähendab eeskätt moodsaid arvuteid-printereid-servereid ning professionaalsel tasemel eritarkvara (GIS programmid, müra ja õhusaaste arvutamise mudelid, visualiseeringute tarkvara jms). Lisaks sellele tegeleme pideva enesetäiendusega. Just nii saame tagada parimate praktikate ja kõige kaasaegsemate metoodikate-tehnikate mõtestatud kasutuse. Teeme tööde kvaliteedikontrolli, et välistada võimalikud vead.

Kõrgel tasemel teenused ja konfidentsiaalsus

Oleme oma tööde tegemisel täpsed ja hoolikad ning vastutame selle tulemuste eest. Teame, et sageli on meie käsutuses olev kliendilt tulnud info konfidentsiaalne. Tagame konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise vajalikul määral vaid meie teostatavates töödes ega levita seda kolmandatele isikutele.

Töötajate rahulolu

Hendrikson & Ko on tähelepanelik kõigi oma töötajate suhtes ning hindab neid kõrgelt:

  • meie töine atmosfäär on sõbralik ja usaldusväärne;
  • kanname hoolt selle eest, et tööde tegemine pakuks piisavalt erialaseid väljakutseid ja võimaldaks töist eneseteostust;
  • töökeskkond on meeldiv ja turvaline;
  • arvestame maksimaalselt inimeste soovidega tööaja, töökoormuse, täiendõppe ja muude sarnaste küsimuste osas.

Osutatava teenuse keskkonnaaspektidega arvestamine

Oma igapäevategevuses lähtume võimalusel rohelise kontori põhimõtetest. Eelkõige tähendab see, et:

  • jälgime ja vähendame tööreisidest tulenevat keskkonnamõju ning edendame säästvat liikuvuskorraldust;
  • väldime ja vähendame paberikasutust nii teenuse osutamisel kui kontori haldamisel.

Nendes valdkondades hindame pidevalt oma tegevuse tulemuslikkust.

Pidev areng

Ettevõtte juhtkond püstitab kvaliteedipoliitika elluviimiseks eesmärgid ja tagab neid täites juhtimissüsteemi pideva parendamise. Kvaliteedipoliitika täitmiseks koolitame regulaarselt kõiki oma töötajaid. Hendrikson & Ko juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt kvaliteedistandardile ISO 9001:2008.